1. Introductie

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2017 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, de ARO. Deze zevende editie is wederom een interactief magazine, waarin de adviezen uit 2017 in een breder perspectief zijn geplaatst.

Met onze jaarverslagen willen wij niet alleen een samenvatting geven van de plannen waarover is geadviseerd, maar ook meer informatie geven over de ARO, de ARO-leden en de manier van adviseren. De jaarverslagen publiceren we op de website van de provincie, op de pagina waar alle praktische informatie over de ARO is te vinden, waaronder ook de agenda’s en verslagen van de vergaderingen.

In het nu voorliggende jaarverslag gaan de huidige ARO-leden in tweetalen met elkaar in gesprek over twee uiteenlopende plannen die in 2017 in de commissie aan de orde kwamen. Deze gesprekken zijn vastgelegd op film. Op elke pagina is daarnaast ook informatie te vinden over de plannen die worden besproken, inclusief de bijbehorende ARO-adviezen en – voor zover bekend – de stand van zaken rondom de plannen.

Zoals gebruikelijk vormt de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie een belangrijke basis bij de advisering door de ARO-leden. De afgelopen twee jaar is bij de provincie gewerkt aan de actualisering van deze Leidraad. De nieuwe Leidraad is net voor het uitkomen van dit jaarverslag door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vastgesteld en geldt dus vanaf nu als basis voor de advisering.

Met dit jaarverslag wordt door een combinatie van beeld en tekst een levendig inzicht gegeven in de wijze waarop de ARO in de praktijk adviseert.

Analyse ARO-advisering 2017 Meer over de ARO