Voorwoord

Een belangrijke taak van de provincie is om te zorgen dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voldoende rekening wordt gehouden met de diversiteit en unieke en zeer gewaardeerde kwaliteiten van het Noord-Hollandse landschap. Ruimtelijke kwaliteit is dan ook één van de hoofdbelangen in het beleid van de provincie. Bij voorkeur versterken nieuwe ontwikkelingen de bestaande kwaliteiten, of voegen ze juist nieuwe kwaliteiten toe.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland beschikken over meerdere ruimtelijke instrumenten, die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van plannen en daarmee helpen om de kwaliteiten van het landschap te borgen. Eén van die instrumenten is de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO). Deze commissie, die inmiddels ruim zeven jaar bestaat, is samengesteld uit onafhankelijke deskundigen met een brede kennis op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. De ARO adviseert Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen die grote impact hebben op het landschap. Plannen worden steeds vaker in een vroeg planstadium aan de ARO voorgelegd. De ARO krijgt daardoor de gelegenheid om daadwerkelijk bij te dragen aan kwaliteitsverbetering, wat winst betekent voor alle bij het plan betrokken partijen.

De commissie neemt in het jaarverslag de gelegenheid om de planbespreking in een wat breder perspectief te zetten. Voor een terugblik naar de uitgebrachte adviezen in 2017 gaan de ARO-leden in tweetallen met elkaar in gesprek. De weergave van deze gesprekken vindt u in de vorm van korte films terug in dit jaarverslag.

Ik wens u veel plezier bij het lezen en bekijken van het ARO Jaarverslag 2017.

Tom Smeelen, 

ambtelijk voorzitter ARO